Rezerwaty przyrody

W Polsce wydzielonych jest 1441 rezerwatów, z czego 671 to rezerwaty leśne zajmujące 1,6 procent powierzchni zarządzanej przez Lasy Państwowe (61 tysięcy ha). W Nadleśnictwie Sarnaki znajdują się 5 rezerwatów: Dębniak, Kaliniak, Przekop, Zabuże i Mierzwice.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna

Pomniki przyrody

Pojęcie pomnika przyrody zrodziło się z kultu, jaki ludzie żywili do starych, wielkich rozmiarów drzew. Do nauki światowej wprowadził je Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, a do języka polskiego A. Mickiewicz, który w IV księdze "Pana Tadeusza” tak pisał o najpotężniejszym drzewie, jakie występowało na ziemiach będących w granicach Polski, "Baublisie", rosnącym na Żmudzi.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi mogą być zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej np.: śródpolne i śródleśne oczka wodne, torfowiska, wydmy, starorzecza, płaty nieużytkowanej roślinności, czy kępy drzew i krzewów.