O nadleśnictwie

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa dominującym zespołem roślinnym jest bór mieszany dębowo-sosnowy – Querco roboris-Pinetum, który zajmuje żyźniejsze obszary na podłożu piaszczystym. Drzewostan buduje sosna i dąb oraz brzoza brodawkowata.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Las jest olbrzymim, skomplikowanym organizmem i wiedza o sposobie jego działania pozwala leśnikom na wcześniejszej odkrycie zagrożeń mających negatywny wpływ na jego stan.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Sarnaki przez osobę Nadleśniczego zatwierdza Roczne Plany Łowieckie dla 21 obwodów dzierżawionych przez 16 kół łowieckich

Certyfikaty

RDLP w Lyblinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju.