Wydawca treści Wydawca treści

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Sarnaki oraz na gruntach zarządzanych znajduje się jeden obszar chronionego krajobrazu.

„Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu" został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002r w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 10 sierpnia 2002r nr 212 poz. 5297). Z gruntów Nadleśnictwa Sarnaki w granicach tego obszaru znalazły się oddziały: 134, 135, 136c, 178B, 180B o łącznej powierzchni 10,42 ha (powierzchnia leśna – 10,36 ha, związana z gospodarką leśną-0,06 ha). Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych.