Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna

W stadium tworzenia znajduje europejska sieć ekologiczna NATURA 2000. W ramach tej sieci na terenie RDLP w Lublinie wyznaczone zostały 24 ostoje ptasie obejmujące swym zasięgiem ponad 146 tys ha gruntów LP. . Trwają prace zmierzając do wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony siedlisk. Komisja Europejska zaakceptowała do końca 2008 roku 48 specjalnych obszarów ochrony siedlisk położonych w gtanicach zasięgu terytorialnego RDLP Lublin. W granicach tych obszarów znalazło się ponad 29 tys. ha gruntów LP . Projekty kolejnych, obszarów specjalnej ochrony siedlisk są w trakcie opracowywania i konsultacji.
Na Shadow List 2008 zamieszczono 73 obszary w których grunty LP stanowiły 44% ogólnej powierzchni.
 
Na terenie Nadleśnictwa Sarnaki (zasięg terytorialny) znajduje się 7095 ha, bezpośrednio w zarządzie nadleśnictwa 4268,75 ha.
 
Dolina Dolnego Bugu- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 powstały na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. DZ. U. nr 229 poz 2313
Powierzchnia ogólna 74 309,90 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 17 455,46 ha w zarządzie nadleśnictwa 978,83ha.
 
Obszar jest ostoją ptactwa obejmujący ok 260 kilometrowy odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów.
W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej między innymi następujących gatunków ptaków:
bączek, bocian czarny, czajka, czapla siwa, gadożer, zimorodek i inne.
 
Dolina Liwca - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 powstały na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. DZ. U. nr 229 poz 2313
Powierzchnia ogólna 27 431,50 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 1686,82 ha w zarządzie nadleśnictwa 2,70ha.
 
Ważna ostoja ptaków wodno-błotnych:
cyraneczka, cyranka, czernica, czajka, kulik wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, rycyk.
 
Ostoja Nadbużańska - obszar specjalnej ochrony siedliskowej.
Powierzchnia ogólna 46 036,70 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 8479,78 ha w zarządzie nadleśnictwa 3287,22 ha.
 
Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi.
 
Ostoja Nadliwiecka - obszar najcenniejszy pod względem przyrodniczym obok doliny Bugu we wschodniej części województwa mazowieckiego.
Powierzchnia ogólna 13 622,70 ha, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa 193,71 ha.
 
Ostoja stanowi bezpośredni łączni pomiędzy elementami sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu, dolina Kostrzynia oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogoźnicy. Dodatkowo poprzez swoje dopływy spina również w jeden ekologiczny system rozległy kompleks Lasów Łukowskich oraz Kantor Stary.