Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Sarnaki, Sarnaki, ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki

Siedziba Nadleśnictwa Sarnaki mieści się w zabytkowym dworze zaadoptowanym na cele biurowe, wpisanym do rejestru zabytków państwowych.  

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, przy czym pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i poddaszu użytkowym budynku. W budynku może przebywać ok. 30 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników w budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu. Wejście usytuowane jest na poziomie pięciu schodków i tarasu przed drzwiami głównymi. Dodatkowe 2 wejścia do budynku od strony wschodniej i południowej są niedostępne dla osób nieuprawnionych (poza pracownikami Nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed terenem, na którym zlokalizowany jest budynek biurowy. Brak jest wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak pochylni/podjazdów dla wózków osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu i korytarza, z którego bezpośrednio widoczne jest wejście do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze budynku. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższej kondygnacji (brak windy).

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarze na obu kondygnacjach przebiegają na jednym poziomie w linii prostej. Wejścia do pomieszczeń biurowych – bezpośrednio z korytarzy, z wyjątkiem pomieszczeń zajmowanych przez nadleśniczego i Zastępcę Nadleśniczego gdzie wejście odbywa się przez sekretariat na parterze budynku. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny
na nr +48
83 359 91 51 lub e-mailowo na adres sarnaki@lublin.lasy.gov.pl