Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje :          

-  zbiór nasion drzew,

-  produkcję materiału sadzeniowego,

-  zakładanie upraw,

-  pielęgnację upraw leśnych i drzewostanów.

 

Baza nasienna w Nadleśnictwie Sarnaki to drzewostany wyselekcjonowane oraz znanego pochodzenia. Zbiór nasion prowadzi się z wyselekcjonowanego drzewostanu sosnowego o pow. 17,18 ha oraz ze znanego pochodzenia następujących gatunków: sosna pospolita – pow. 407,82 ha, modrzew europejski – pow. 4,58 ha, świerk pospolity – pow. 2,05 ha, brzoza brodawkowata – pow. 13,57 ha, dąb szypułkowy – pow. 91,94 ha i bezszypułkowy – pow. 14,60 ha, lipa drobnolistna – pow. 3,94 ha, olsza czarna – pow. 25,57 ha.

Produkcja materiału sadzeniowego odbywa się w szkółce w Zabużu o powierzchni 6,77 ha. Tu produkuje się sadzonki potrzebne do odnowień i zalesień oraz na potrzeby indywidualne lokalnej społeczności. Wachlarz jest dość szeroki, obejmuje około 35 gatunków drzew i krzewów.

Odnowienie lasu ma na celu inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Odnowienie odbywa się w sposób naturalny (samosiew) i sztuczny (sadzenie lub siew).

Nadleśnictwo corocznie odnawia około 90 ha lasu.

Zalesieniem nazywamy wprowadzenie lasu na grunty nieleśne. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Proces pielęgnowania lasu rozpoczyna się od momentu założenia uprawy i trwa aż do osiągnięcia wieku, w którym drzewostan jest zastępowany nowym pokoleniem. Proces ten dzieli się na cztery okresy, obejmujące czynności pielęgnacyjne związane z fazami rozwojowymi drzew:

·       Okres uprawy

·       Okres młodnika

·       Okres dojrzewania

·       Okres dojrzałości drzewostanu.

Nadleśnictwo corocznie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w rozmiarze :

-  pielęgnowanie upraw 254 ha

-  pielęgnowanie młodników 51 ha.

W okresie uprawy pielęgnowanie polega na spulchnianiu gleby, niszczeniu chwastów, poprawianiu formy drzew, prowadzeniu czyszczeń wczesnych.

Okres młodnika: polega na prowadzeniu czyszczeń późnych oraz formowaniu strzał i koron poszczególnych drzew.

Okres dojrzewania: pielęgnowanie polega na wykonaniu trzebieży wczesnych, podkrzesywaniu drzew, wprowadzaniu dolnego piętra lub podszytów.

Okres dojrzałości drzewostanu: polega na wykonaniu trzebieży późnych oraz pielęgnowaniu dolnego piętra drzewostanu i pokrywy gleby.