Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring Gospodarki Leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019r. (wg. stanu na 31.12.2019r.)

1. Zapas grubizny brutto (w tys. m3) – 2 784 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) – 92,66 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku (w ha) - LINK (PDF)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion  – 32,41 kg

       - zwierzyny - 0 szt.

       - stroiszu  -0 mp

       - choinek  – 47 szt.

5. Produkcja sadzonek  – 2 443,27 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  – 0 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 2 709,99 ha

8.  Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków 
     - 1 szt.

9.  Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

      a) obszary chronione w rezerwatach - 141,71 ha

      b) obszary chronione w parkach krajobrazowych - 6 305,26 ha

      c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  0  ha

      d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,
          makroregionalnej lub globalnej -  0 ha

      e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
          -  50,22 ha

      f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  -1027,87 ha

      g) lasy wodochronne - 686 ha

      h) lasy glebochronne - 1 031,94 ha

       i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 6,13 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej  - 7 973,1 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem  - 63,28 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem  - 41  etatów