Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa dominującym zespołem roślinnym jest bór mieszany dębowo-sosnowy – Querco roboris-Pinetum, który zajmuje żyźniejsze obszary na podłożu piaszczystym. Drzewostan buduje sosna i dąb oraz brzoza brodawkowata.

W skład drzewostanów Nadleśnictwa Sarnaki wchodzi dwadzieścia gatunków drzew, w tym 12 gatunków występuje jako gatunki panujące. Najważniejszym gatunkiem gospodarczym jest sosna pospolita, zajmująca 66 % pow. co stanowi 66 % masy zasobności N-ctwa. Sosna tworzy d-stany wszystkich klas wieku. Jako gatunek główny występuje prawie na wszystkich siedliskach z wyjątkiem Olsu Jesionowego i Łęgu. Największą powierzchnie zajmuje na Lesie Mieszanym świeżym (LMśw), i Borze Mieszanym Świeżym (BMśw), tworząc d-stany z udziałem innych gatunków o dobrej jakości technicznej. Gatunek ten osiąga Ia – II bonitację, przeciętną zasobność 290 m3 /ha, przeciętny wiek 62 lata.

 

Drugim po sośnie najliczniej reprezentowanym gatunkiem, jest dąb, który zajmuje 21% pow. i 21% masy.  Dąb tworzy drzewostany wszystkich klas wieku. Na większych powierzchniach drzewostany dębowe występują w leśnictwie Kisielew i Korczew. Najliczniej reprezentowana jest IVa klasa wieku z dębem jako gatunkiem panującym.  Gatunek ten osiąga I – III bonitację, przeciętną zasobność 283 m3 /ha, przeciętny wiek 69 lat

Brzoza – zajmuje 7% powierzchni co stanowi 6% zasobności. Drzewostany brzozowe występują na wszystkich typach siedliskowych.

Olsza jako gatunek panujący zajmuje 4% pow. i 4% zasobności. Występuje głównie na siedliskach Ol, OlJ, Lw oraz jako domieszka na wszystkich siedliskach wilgotnych.