Lista aktualności Lista aktualności

Rys historyczny

W obecnym kształcie N-ctwo Sarnaki funkcjonuje od dnia 01. 01. 1995 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 5. 12. 1994r.

Lasy obecnego Nadleśnictwa Sarnaki w 1944 r. zostały upaństwowione na mocy dekretu PKWN z dnia 12.XII.1944 r(Dziennik Urzędowy Nr 15 z dnia 27. XII. 1944r. poz. 82). W skład N-ctwa weszły przedwojenne lasy państwowe ur. Fronołów (N-ctwo Mielnik), ur. Zabuże i Dubicze (N-ctwo Zabuże) oraz lasy prywatne właścicieli ziemskich.

Na przestrzeni okresu powojennego lasy N-ctwa Sarnaki przeszły różne zmiany organizacyjne, reformy związane z reorganizacją w Lasach Państwowych i podziałem administracyjnym kraju. Poniżej na schemacie przedstawiono ewolucje obecnego N-ctwa Sarnaki:

W okresie Królestwa Polskiego lasy państwowe wchodzące w skład Nadleśnictwa Sarnaki należały do leśnictwa Janów, Straży Serpelice i były zagospodarowane metodą okresowo-powierzchniową.

W okresie międzywojennym należały do Nadleśnictwa Mielnik i Zabuże. Odnośnie zagospodarowania tych lasów w okresie przed 1945r. brak jest bliższych danych. Wiadomo tylko, że w lasach państwowych stosowano zręby zupełne na wszystkich siedliskach, dla sosny przyjęto 100-letnią kolej rębu, a w lasach pomajątkowych stosowano przeważnie 80-letnią kolej rębu.

W okresie II-giej Wojny Światowej Lasy Nadleśnictwa Sarnaki i Łosice poddane zostały rabunkowej gospodarce okupanta, który z reguły wycinał najwartościowsze drzewostany rębne i bliskorębne. Wartość strat wojennych wyliczona dla byłego Nadleśnictwa Platerów wynosiła następująco:

-w drzewostanach                                                                 5 478 830 zł w złocie

-w zdegradowaniu gleby                                                           8 180 zł w złocie

-w budynkach leśno-gospodarczych                                        10 800 zł w złocie

-na skutek zniszczenia maszyn i urządzeń technicznych        163 400 zł w złocie

-inne                                                                                        405 560 zł w złocie

                                                                       Razem                        6 066 770 zł w złocie

Odnośnie strat wojennych spowodowanych przez okupanta na terenach przyjętych     L-ctw Dubicze i Zabuże b. N-ctwa Zabuże OZLP w Lublinie - brak jest danych.

Faktyczne pozyskanie użytków rębnych wg omawianych planów w latach 1945-1951 wynosiło 27651 m3 grubizny.

Defraudacje w tym okresie szacowano na 2651 m3 grubizny. W okresie od 1945r. do 31.XII.1951r. zalesiono z wynikiem pozytywnym 468.70 ha. Zalesienia dokonywano przeważnie sadzeniem.

W 1951 r sporządzono dla N-ctwa Łosice prowizoryczny plan urządzania gospodarstwa leśnego na okres od 1.01.1952r. do 31.XII.1961r. według przejściowych przepisów w sprawie urządzania lasu metodą siedliskowo-drzewostanową.

Według prowizorycznego planu urządzania gospodarstwa leśnego dla N-ctwa Łosice na lata 1952-61 powierzchnia N-ctwa wynosiła 6253.07 ha w tym pow. leśna 5936.94 ha i nieleśna 316.13 ha.

W wyniku zmian granic województw, w roku 1959, przyłączono do Nadleśnictwa Łosice dwa leśnictwa, Zabuże i Dubicze z byłego Nadleśnictwa Zabuże Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Lublinie o łącznej pow. 2653.98 ha będących w okresie międzywojennym lasami państwowymi. Po zmianach powierzchniowych powierzchnia Nadleśnictwa Łosice wynosiła 8907,05 ha.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 210 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 listopada 1963 roku dokonano podziału Nadleśnictwa Łosice na dwie jednostki administracyjne i z dniem 1 października 1964r. utworzono N-ctwo Sarnaki i N-ctwo Łosice.

Dla byłego N-ctwa Zabuże, z którego przyłączono dwa leśnictwa: Zabuże i Dubicze stanowiące ok. 45% pow. ogólnej N-ctwa został opracowany plan prowizoryczny urządzania gospodarstwa leśnego na lata 1946/47 - 1955/56.

W roku 1963 na terenie ówczesnych N-ctw Łosice i Sarnaki zostało przeprowadzone definitywne urządzanie lasu oraz opracowano plany urządzania gospodarstwa leśnego na 10-lecie 1.X.1963 do 30.IX.1973r. Gospodarkę tego okresu omówiono jako jedną całość, gdyż na podstawie Zarządzenia Nr 69 z dnia 18.XI.1970r. wydanego przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 31.XII.1970r. utworzono N-ctwo Sarnaki z byłych N-ctw Sarnaki i Łosice.

Według powyższych planów ogólna powierzchnia w/w N-ctw wynosiła 9024.86 ha w tym pow. leśna 8468.64 ha i nieleśna 556.22 ha.

Plan I rewizji urządzania lasu – Dla Nadleśnictwa Sarnaki opracowany został na okres 1.X.1973r. do 30.IX.1983r. Obejmował on obszar całego N-ctwa Sarnaki, który pokrywa się z aktualnym zasięgiem. Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wg stanu na 1.X.1973r. wynosiła 9291.78 ha.

N-ctwo Sarnaki podlegało OZLP w Siedlcach. Na mocy Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 46 z dnia 15.V.1975r. OZLP w Siedlcach zostało przekazane do OZLP w Białymstoku.

W 1976r. po reorganizacji administracyjnej kraju i utworzeniu województw bialskopodlaskiego i województwa siedleckiego wyodrębniono, w ramach N-ctwa, dwa obręby leśne. Obręb Korczew, którego lasy położone były na terenie województwa siedleckiego i obręb Sarnaki z lasami położonymi na terenie województwa bialskopodlaskiego.

W trakcie dalszych reorganizacji terytorialnych w Lasach Państwowych, z dniem 1.01.1979r. N-ctwo Sarnaki włączono do OZLP w Lublinie.

Plany II rewizji urządzania lasu – Dla N-ctwa Sarnaki opracowano na okres 01. 01. 1985 r.- 31. XII 1994r.

N-ctwo Sarnaki składało się z 2 obrębów: Korczew i Sarnaki. Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wg stanu na 01. 01.1984r. wynosiła 9612,14 ha.