Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

W Polsce wydzielonych jest 1441 rezerwatów, z czego 671 to rezerwaty leśne zajmujące 1,6 procent powierzchni zarządzanej przez Lasy Państwowe (61 tysięcy ha). W Nadleśnictwie Sarnaki znajdują się 5 rezerwatów: Dębniak, Kaliniak, Przekop, Zabuże i Mierzwice.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Wszystkie prace w rezerwatach są wykonywane po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Całkowita powierzchnia rezerwatów w Nadleśnictwie wynosi 128,73 ha (pow.leśna zalesiona 126,30 ha, pow. leśna związana z gospodarką leśną 2,27 ha, pow. nieleśna 0,16 ha).

Rezerwat ,,Dębniak"
- rezerwat leśny utworzony w 1978 r. o powierzchni ogólnej 20.65 ha.
Znajduje się we wschodniej części Korczewa. Chroni naturalne fragmenty starodrzewia dębowo- lipowego z bogatym i ciekawym florystycznie runem. Spotkać możemy w nim orlika pospolitego, kruszczyka szerokolistnego, lilię złotogłów, naparstnicę zwyczajną czy znajdującą się pod ochroną częściową pierwiosnkę wyniosłą. Rezerwat ma charakter parku przypałacowego z częściowo zachowaną infrastrukturą (ścieżki, zbiorniki retencyjne).
Rezerwat Dębniak jest pozostałością parku przy pałacu w Korczewie należącego przed II Wojną Światową do hrabiego Ostrowskiego. Po zakończeniu wojny i reformie rolnej obiekt początkowo należał do PGR-u, a następnie do Lasów Państwowych. Był to drzewostan gospodarczy przewidziany do wyrębu i ponownego odnowienia. Ze względu na swoje walory i dzięki staraniom administracji terenowej został uznany za rezerwat przyrody.

 

Rezerwat ,,Przekop"
- rezerwat leśny utworzony w 1964 r. o powierzchni ogólnej 20.65 ha
Stworzony dla ochrony naturalnych fragmentów wilgotnych i żyznych lasów liściastych charakterystycznych dla terenów nadbużańskich. W rezerwacie chronione są płaty łęgów wiązowo- jesionowych i olszowo- jesionowych. Średni wiek drzewostanu w przeważającej części rezerwatu wynosi ponad 100 lat. Uwagę zwracają dorodne jesiony i przestoje-stare, wiekowe dęby. We florze możemy spotkać wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny (ochrona ścisła), czy podkolan biały. Obecnie trwa etap rozpadu pierwszego i zastępowanego przez młodsze pokolenie.

 

Rezerwat ,,Kaliniak"
- rezerwat leśny utworzony w 1979 r. o powierzchni ogółem 53.35 ha.
Chroni naturalne fragmenty lasów liściastych z bogatym w rzadkie gatunki runem. Żyzne gleby i ich duża wilgotność determinują występujące tu zbiorowiska roślinne. W runie spotkać możemy kokorycz pustą i pełną, śledziennicę skrętolistną, czerniec gronkowy, lilię złotogłów. W roku 2004 Nadleśnictwo Sarnaki zapoczątkowało zabiegi mające na celu wyeliminowanie osiki z docelowego składu drzewostanu, poprzez przebudowę niewielkich powierzchni będących fragmentami rezerwatu.

 

Rezerwat ,,Zabuże" 
- rezerwat leśny utworzony w 1983 roku o powierzchni ogółem 34.07 ha.
Rezerwat położony jest na krawędzi doliny wyrzeźbionej przez rzekę Bug. Przedmiotem ochrony jest starodrzew dębowy z bogatą florą. Powierzchnię rezerwatu urozmaicają głębokie wąwozy i głazy narzutowe. Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują między innymi.: orlik pospolity, gnieźnik leśny, tajęża jednostronna, pluskiwca europejska, pomocnik baldaszkowy, czy barwinek pospolity (obecnie ochrona częściowa). Bogata jest również fauna rezerwatu, stwierdzono tu wiele gatunków ptaków lęgowych, w tym tak rzadkie jak muchołówka mała, dzięcioł średni i inne.
 

Rezerwat ,,Mierzwice"
- rezerwat leśny utworzony w 2010 roku o powierzchni ogółem 12,99 ha.
Rezerwat sąsiadujący z rezerwatem "Zabuże". Posiada dużą ilość gatunków objętych ścisłą ochroną (orlik pospolity, tajęża jednostronna, lenie bezpodkwiatkowy). Obecność śladów przejścia ostatniego lodowca - bliskość wąwozów, widoczne głazy narzutowe nadaje specyficzny charakter temu rezerwatowi.
 

Poza tym w zasięgu działania nadleśnictwa występuje rezerwat  ,,Kózki"
- rezerwat ,,Kózki" powstał w 2000 roku, jego powierzchnia ogółem 82.12 ha.
Położony jest w północnej części gminy Sarnaki, tuż przy moście, na trasie Łosice- Siemiatycze. Północną granicę rezerwatu stanowi koryto rzeki Bug, zaś południową ciąg starorzeczy tej rzeki.  Jest to rezerwat ornitologiczny, który powstał w celu ochrony muraw kserotermicznych w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Bugu.  Bogactwo i duża różnorodność siedlisk tworzy tu wspaniałe środowisko bytowania licznych gatunków ptaków np.: sieweczki obrożnej, dzięciołów, czajki, rybitwy białoczelnej.